Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací

Počínaje pondělím 30.01. začnou v ulici Vehlovská práce na usazování obrubníků oddělujících vozovku, chodníky a zeleň. V rámci akce budou odstraněny napadené stromy, ulice bude během prací průjezdná.

Na týden 30.01.-03.02. jsou dále naplánovány výkopové práce na cca 20m dlouhém úseku kanalizace mezi křižovatkou ulice V Rokli a ulice Střemská směrem k návsi obce.

Jakmile budou tyto práce ukončeny a ulice Střemská bude průjezdná, bude možné přistoupit k pokládce dlažby v profilu vozovky ulice Vehlovská. Od křižovatky ul. Vehlovská s ul. Střemská a ul. V Lipovci bude pokládána původní žulová kostka, žulový materiál pro část ulice u kapličky bude dokoupen ve formátu cca 15x15cm. Po celé délce obnovované vozovky na ulici Vehlovská bude zřízen cca. 210 cm široký pás parkování pro osobní automobily, vyvýšený o cca 5cm oproti vozovce. Pásmo chodníků bude upraveno na šířku 150 cm. Pod vozovkou budou dále připraveny chráničky pro přeložku veřejného osvětlení a pro rozvod optického vlákna pro internet. Je potřeba zdůraznit, že pro dokočení pásu parkovacích míst a chodníků a osazení veřejného osvětlení je ze strany MěÚ potřeba vyhotovit projekt a získat stavební povolení, a tudíž osazení veřejného osvětlení na hraně chodníku proběhne až v rámci navazujících akcí. Povrch vjezdů k nemovitostem přes pás chodníku bude již v rámci obnovy povrchu vozovky osazen dlažební kostkou. Materiál povrchu parkovacího pásu a chodníků je prozatím v jednání.

S dokončením vozovky na ul. Vehlovská počítá MěÚ do konce měsíce května. Taktéž do konce května, tedy k termínu kolaudace kanalizace, bude podle plánů hotov i asfaltový povrch ulice Hroznová, ulice Střemská a ulice V Rokli.

Poslední jednání zástupců odborů MěÚ a OV proběhlo na místě v pondělí 16.01.

Zdroj: OV Vehlovice, Odd. služeb, správy a údržby komunikací, MěÚ Mělník

řez: povrch ulice Vehlovská
Rubriky
rozvoj

Obnova ul. Vehlovská

Rubriky
ženy

Mikuláš

Mikuláše lze obednat pouze na Vehlovicích (dle katastru).

Rubriky
ov

Výsledky Voleb do OV

Volba proběhla systémem výběru nejvýše pěti z osmi přihlášených kandidátů. Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 57, platných 57.

Výsledek hlasování:

kandidátpočet hlasů
1.Ing. Jan Hruška11nezvolen
2.Miroslav Klouček49zvolen
3.Gábor Juhász48zvolen
4.Ing. Nina Veltruská25nezvolena
5.Vladimír Petržíla53zvolen
6.Tereza Gillichová30zvolena
7.JUDr. Lubomír Brož13nezvolen
8.Jaroslav Kroužecký34zvolen

Sčítací komise: Ing. Martin Legner (předseda), Michaela Řezáčová, Romana Vetešníková.

Zápis uložen u p. Vladimíra Petržíly.

Rubriky
ov

Info k Volbám do OV

Rubriky
ov

Volby do OV 2022-2026

Seznam kandidátů s datem předání prohlášení, a vylosovaným číslem na hlasovacím lístku:

 • Jaroslav Kroužecký (08.11.2022), č. 8
 • Ing. Nina Veltruská (01.11.2022), č. 4
 • Ing. Jan Hruška (31.10.2022), č. 1
 • Tereza Gillichová (30.10.2022), č. 6
 • Gábor Juhász (30.10.2022), č. 3
 • Miroslav Klouček (30.10.2022), č. 2
 • Vladimír Petržíla (30.10.2022), č. 5
 • JUDr. Lubomír Brož (26.10.2022), č. 7
Rubriky
ženy

Putování za světlem

Rubriky
rozvoj

Investice na Vehlovicích

V pondělí 12. září zasedlo poslední zastupitelstvo města v rámci cyklu zasedáni ve vol. období 2018-2022. MěÚ na požádání poskytnul přehled stavu investičních akcí na Vehlovicích.

Kanalizace Vehlovice. V realizaci, práce započaly v srpnu 2022. Rozsahově jde o položení cca. 5 km kanalizace v katastru Vehlovic a v přiléhajících ulicích v Mlazicích, a dále o připojení na městskou ČOV v Mlazicích. Finanční krytí schváleného rozpočtu 99,701 milionu je zajištěno úvěrem a dotací Ministerstva zemědělství. K 8. srpnu 2022 bylo položeno již 3608m, podle vyjádření místostarosty Mgr. Schweigstilla z 21. září se náklady od rozpočtu odchylují poměrně málo a předpokládá se tedy pouze malé navýšení rozpočtu.

V současnosti probíhá propojení v dolní části Vehlovské ulice na dříve vybudované vedení pod I/9 s předpokladem dokončení během září, čímž hlavní práce na starých Vehlovicích skončí. V ulici V Rokli v týdnu od 26. září začnou práce na protlaku pod železniční tratí a tedy napojení této ulice směrem k ČOV. V ulici V Kroupovci jsou práce pozastaveny, občané zde vyjádřili námitky proti změně projektu z gravitačního na tlakové vedení kanalizace. Setkání zástupců MěÚ s nimi je předběžně plánováno na 27. září, následně se očekává konečné rozhodnutí na straně MěÚ ohledně realizace vedení a práce budou obnoveny. Plán do konce roku 2022 je uvést kanalizaci do zkušebním provozu a následně přistoupit k dokončení obnovy povrchů.

Povrchy komunikací. Povrch ulice Vehlovská se stal předmětem ankety v srpnu 2022, čímž se odsunula realizace nejdříve do podzimu 2022, pravděpodobně však do jara 2023. Záměr MěÚ v úseku Vehlovské mezi ul. Hroznovou a ul. Střemskou je připojit k opravě povrchu komunikace nově i vybudování chodníku. Tento záměr je ve stádiu studie a před případnou realizací je potřeba úpravu vyprojektovat. Otevírá se tím možnost náves ve Vehlovicích revitalizovat bez zdlouhavých postupných stavebních úprav. Na setkání 21. září (předseda OV Petržíla a starosta MVDr. Mikeš) bylo dohodnuto, že OV zajistí sběr připomínek od občanů ohledně chodníků, zeleně a VOS.

Hospoda Vehlovice. V zastupitelstvu byl schválen výkup a následně uvolnění financí ve výši necelých 5 mil. Kč. Podpis kupní smlouvy je naplánován na 29. září, následně budou iniciovány změny v KN.
Výhledově v roce 2023 předpokládá svěření objektu nějaké organizaci, která bude zajišťovat jeho provoz; kolem tohoto proběhne diskuse s občany Vehlovic. Jakým způsobem financovat potřebné opravy objektu bude projednáno nejdříve na prvním zasedání zastupitelstva v rámci následujícího cyklu. OV byl vedením města požádán o předložení návrhu rozpočtu na zajištění objektu, který bude dále projednán ve formě rozpočtového opatření.

Hřiště TJ LIAZ, konkrétně asfaltové hřiště u klubovny. V tuto chvíli je vypracován projekt jeho rekonstrukce s novým umělohmotným povrchem. Vlastní hřiště je rozděleno na dvě části – hřiště na nohejbal a dětskou část s herními prvky. Předpokládané náklady jsou 2,5 až 3 mil. Kč a stávající vedení města předpokládá jejich zařazení do rozpočtu na rok 2023. Pokud to bude v rozpočtu schváleno, lze předpokládat na jaře 2023 výběrové řízení na zhotovitele a počátkem léta vlastní realizaci.

Autobusová točna. Projektováno. V srpnu 2022 bylo předáno k doprojektování tak, aby autobusy na oba směry objížděly pomník a nebylo tedy potřeba přecházet I/9 od ul. Vehlovská. Jsou navržena dvě autobusová stání za sebou. Odkupem pozemku p.č. 210 [1], který probíhá, bude umožněna úprava rozhledových poměrů při výjezdu na silnici I/9. Celkovou revitalizací projde i parčík s pomníkem. Projekt bude odevzdán do prosince roku 2022 a na počátku roku 2023 bude požádáno o dotaci ze SFDI. Realizace podle místostarosty Mgr. Schweigstilla proběhne během roku 2023. Předpokládá se, že následně většina autobusů linky 369 (Štětí/Praha), které jsou dnes ukončovány v Mlazicích, bude zajíždět do Vehlovic.

Zdroj: MěÚ; OV

Rubriky
rozvoj

Vyjádření názoru občanů: Povrch komunikací Vehlovská

Občané Vehlovic měli možnost se ve dnech 08.08.-24.08.2022 vyjádřit v anketě uspořádané MěÚ Mělník ve věci Povrch komunikací Vehlovská. Dnes 30.08. v 18:00 byl na MěÚ proveden součet hlasů na doručených anketních lístcích.

Výsledky hlasování:

 1. Jaký preferujete povrch Vehlovské ulice v úseku od kapličky k ulici Střemská?
 • povrch provedený z dlažby: 103 hlasů
 • povrch provedený z asfaltu: 81 hlasů
 1. Jaký preferujete povrch Vehlovské ulice v úseku od autobusové zastávky k ulici Hroznová?
 • povrch provedený z dlažby: 79 hlasů
 • povrch provedený z asfaltu: 106 hlasů

Vyřazeno bylo sedm neplatných hlasů na třech lístcích. Sčítaní bylo provedeno za přítomnosti místostarosty Mgr. Milana Schweigstilla a předsedy OV Vladimíra Petržíly.

Úředně zaevidované anketní lístky jsou dostupné k náhledu občanům v kanceláři místostarosty Mgr. Milana Schweigstilla.

Výsledky budou v následujících dnech publikovány v komuničních nástrojích MěÚ.

Rubriky
kino