Rubriky
rozvoj

Investice na Vehlovicích

V pondělí 12. září zasedlo poslední zastupitelstvo města v rámci cyklu zasedáni ve vol. období 2018-2022. MěÚ na požádání poskytnul přehled stavu investičních akcí na Vehlovicích.

Kanalizace Vehlovice. V realizaci, práce započaly v srpnu 2022. Rozsahově jde o položení cca. 5 km kanalizace v katastru Vehlovic a v přiléhajících ulicích v Mlazicích, a dále o připojení na městskou ČOV v Mlazicích. Finanční krytí schváleného rozpočtu 99,701 milionu je zajištěno úvěrem a dotací Ministerstva zemědělství. K 8. srpnu 2022 bylo položeno již 3608m, podle vyjádření místostarosty Mgr. Schweigstilla z 21. září se náklady od rozpočtu odchylují poměrně málo a předpokládá se tedy pouze malé navýšení rozpočtu.

V současnosti probíhá propojení v dolní části Vehlovské ulice na dříve vybudované vedení pod I/9 s předpokladem dokončení během září, čímž hlavní práce na starých Vehlovicích skončí. V ulici V Rokli v týdnu od 26. září začnou práce na protlaku pod železniční tratí a tedy napojení této ulice směrem k ČOV. V ulici V Kroupovci jsou práce pozastaveny, občané zde vyjádřili námitky proti změně projektu z gravitačního na tlakové vedení kanalizace. Setkání zástupců MěÚ s nimi je předběžně plánováno na 27. září, následně se očekává konečné rozhodnutí na straně MěÚ ohledně realizace vedení a práce budou obnoveny. Plán do konce roku 2022 je uvést kanalizaci do zkušebním provozu a následně přistoupit k dokončení obnovy povrchů.

Povrchy komunikací. Povrch ulice Vehlovská se stal předmětem ankety v srpnu 2022, čímž se odsunula realizace nejdříve do podzimu 2022, pravděpodobně však do jara 2023. Záměr MěÚ v úseku Vehlovské mezi ul. Hroznovou a ul. Střemskou je připojit k opravě povrchu komunikace nově i vybudování chodníku. Tento záměr je ve stádiu studie a před případnou realizací je potřeba úpravu vyprojektovat. Otevírá se tím možnost náves ve Vehlovicích revitalizovat bez zdlouhavých postupných stavebních úprav. Na setkání 21. září (předseda OV Petržíla a starosta MVDr. Mikeš) bylo dohodnuto, že OV zajistí sběr připomínek od občanů ohledně chodníků, zeleně a VOS.

Hospoda Vehlovice. V zastupitelstvu byl schválen výkup a následně uvolnění financí ve výši necelých 5 mil. Kč. Podpis kupní smlouvy je naplánován na 29. září, následně budou iniciovány změny v KN.
Výhledově v roce 2023 předpokládá svěření objektu nějaké organizaci, která bude zajišťovat jeho provoz; kolem tohoto proběhne diskuse s občany Vehlovic. Jakým způsobem financovat potřebné opravy objektu bude projednáno nejdříve na prvním zasedání zastupitelstva v rámci následujícího cyklu. OV byl vedením města požádán o předložení návrhu rozpočtu na zajištění objektu, který bude dále projednán ve formě rozpočtového opatření.

Hřiště TJ LIAZ, konkrétně asfaltové hřiště u klubovny. V tuto chvíli je vypracován projekt jeho rekonstrukce s novým umělohmotným povrchem. Vlastní hřiště je rozděleno na dvě části – hřiště na nohejbal a dětskou část s herními prvky. Předpokládané náklady jsou 2,5 až 3 mil. Kč a stávající vedení města předpokládá jejich zařazení do rozpočtu na rok 2023. Pokud to bude v rozpočtu schváleno, lze předpokládat na jaře 2023 výběrové řízení na zhotovitele a počátkem léta vlastní realizaci.

Autobusová točna. Projektováno. V srpnu 2022 bylo předáno k doprojektování tak, aby autobusy na oba směry objížděly pomník a nebylo tedy potřeba přecházet I/9 od ul. Vehlovská. Jsou navržena dvě autobusová stání za sebou. Odkupem pozemku p.č. 210 [1], který probíhá, bude umožněna úprava rozhledových poměrů při výjezdu na silnici I/9. Celkovou revitalizací projde i parčík s pomníkem. Projekt bude odevzdán do prosince roku 2022 a na počátku roku 2023 bude požádáno o dotaci ze SFDI. Realizace podle místostarosty Mgr. Schweigstilla proběhne během roku 2023. Předpokládá se, že následně většina autobusů linky 369 (Štětí/Praha), které jsou dnes ukončovány v Mlazicích, bude zajíždět do Vehlovic.

Zdroj: MěÚ; OV