Rubriky
rozvoj

Kanalizace Vehlovice

Žádost o připojení ke kanalizaci, plná moc k projektovému zpracování.

Rubriky
doprava rozvoj

Obnova komunikací (4)

Ve dnech 29/30. června začne firma Strabag pokládku asfaltových koberců na komunikacích, jejichž povrchy byly narušeny stavbou kanalizace Vehlovice.
Pokládka asfaltových koberců započne po dokončení prací v ul. Plavební na Mělníku, které již probíhají. Na Vehlovicích započnou práce v ulici V Kroupovci, postupně od konce přiléhajícího ke komunikaci I/9, a budou dále pokračovat směrem ke křižovatce s ulicí Střemská, a dále východní částí ulice Střemská ke křižovatce s ulicí V Rokli.
Následně se přistoupí k opravě povrchů v ulici Hroznová.

zdroj: Odbor rozvoje města, MěÚ Mělník

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací (3)

Obnova ul. Vehlovská

Podle informací od vedení města budou kapacity k architektonickému zpracování obnovy návsi dostupné nejdříve na podzim 2023. Během podzimu či zimy tedy lze předpokládat představení návrhu, a otevření návrhu připomínkování od občanů.
Realizace chodníků, veřejného osvětlení apod. lze podle informací z vedení města očekávat během roku 2024.

Hospoda Vehlovice

Spolek Vehlovská kaplička je v jednání ohledně možnosti pronájmu objektu hospody od MěÚ Mělník, řešení nutných oprav a následného otevření hospody pro společenské akce.
Nejbližsí možný termín otevření hospody prozatím není navržen.

zdroj: MěÚ, navržený OV

Rubriky
rozvoj

Dopravní omezení

Aktualizace: Po dokončení pokládky dlažby v ul. Vehlovská započnou práce na tlakové kanalizaci v ul. V Kroupovci. Ulice Vehlovská bude zprůjezdněna, ul. V Kroupovci bude uzavřena.

Zdroj: dopravní policie Mělník

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací (2)

Aktualizace: Počínaje pondělím 13.02. začne pokládka dlažby v ulici Vehlovská. Vehlovská nebude pro automobilový provoz průjezdná, objížďka vede po ulicích Střemská a V Rokli. Plánované výkopové práce mezi křižovatkami ulice V Rokli a ulice Střemská směrem k návsi obce jsou kvůli vytíženosti realizační firmy odsunuty na zatím neurčený pozdější termín.

Rubriky
rozvoj

Obnova komunikací

Počínaje pondělím 30.01. začnou v ulici Vehlovská práce na usazování obrubníků oddělujících vozovku, chodníky a zeleň. V rámci akce budou odstraněny napadené stromy, ulice bude během prací průjezdná.

Na týden 30.01.-03.02. jsou dále naplánovány výkopové práce na cca 20m dlouhém úseku kanalizace mezi křižovatkou ulice V Rokli a ulice Střemská směrem k návsi obce.

Jakmile budou tyto práce ukončeny a ulice Střemská bude průjezdná, bude možné přistoupit k pokládce dlažby v profilu vozovky ulice Vehlovská. Od křižovatky ul. Vehlovská s ul. Střemská a ul. V Lipovci bude pokládána původní žulová kostka, žulový materiál pro část ulice u kapličky bude dokoupen ve formátu cca 15x15cm. Po celé délce obnovované vozovky na ulici Vehlovská bude zřízen cca. 210 cm široký pás parkování pro osobní automobily, vyvýšený o cca 5cm oproti vozovce. Pásmo chodníků bude upraveno na šířku 150 cm. Pod vozovkou budou dále připraveny chráničky pro přeložku veřejného osvětlení a pro rozvod optického vlákna pro internet. Je potřeba zdůraznit, že pro dokočení pásu parkovacích míst a chodníků a osazení veřejného osvětlení je ze strany MěÚ potřeba vyhotovit projekt a získat stavební povolení, a tudíž osazení veřejného osvětlení na hraně chodníku proběhne až v rámci navazujících akcí. Povrch vjezdů k nemovitostem přes pás chodníku bude již v rámci obnovy povrchu vozovky osazen dlažební kostkou. Materiál povrchu parkovacího pásu a chodníků je prozatím v jednání.

S dokončením vozovky na ul. Vehlovská počítá MěÚ do konce měsíce května. Taktéž do konce května, tedy k termínu kolaudace kanalizace, bude podle plánů hotov i asfaltový povrch ulice Hroznová, ulice Střemská a ulice V Rokli.

Poslední jednání zástupců odborů MěÚ a OV proběhlo na místě v pondělí 16.01.

Zdroj: OV Vehlovice, Odd. služeb, správy a údržby komunikací, MěÚ Mělník

řez: povrch ulice Vehlovská
Rubriky
rozvoj

Obnova ul. Vehlovská

Rubriky
rozvoj

Investice na Vehlovicích

V pondělí 12. září zasedlo poslední zastupitelstvo města v rámci cyklu zasedáni ve vol. období 2018-2022. MěÚ na požádání poskytnul přehled stavu investičních akcí na Vehlovicích.

Kanalizace Vehlovice. V realizaci, práce započaly v srpnu 2022. Rozsahově jde o položení cca. 5 km kanalizace v katastru Vehlovic a v přiléhajících ulicích v Mlazicích, a dále o připojení na městskou ČOV v Mlazicích. Finanční krytí schváleného rozpočtu 99,701 milionu je zajištěno úvěrem a dotací Ministerstva zemědělství. K 8. srpnu 2022 bylo položeno již 3608m, podle vyjádření místostarosty Mgr. Schweigstilla z 21. září se náklady od rozpočtu odchylují poměrně málo a předpokládá se tedy pouze malé navýšení rozpočtu.

V současnosti probíhá propojení v dolní části Vehlovské ulice na dříve vybudované vedení pod I/9 s předpokladem dokončení během září, čímž hlavní práce na starých Vehlovicích skončí. V ulici V Rokli v týdnu od 26. září začnou práce na protlaku pod železniční tratí a tedy napojení této ulice směrem k ČOV. V ulici V Kroupovci jsou práce pozastaveny, občané zde vyjádřili námitky proti změně projektu z gravitačního na tlakové vedení kanalizace. Setkání zástupců MěÚ s nimi je předběžně plánováno na 27. září, následně se očekává konečné rozhodnutí na straně MěÚ ohledně realizace vedení a práce budou obnoveny. Plán do konce roku 2022 je uvést kanalizaci do zkušebním provozu a následně přistoupit k dokončení obnovy povrchů.

Povrchy komunikací. Povrch ulice Vehlovská se stal předmětem ankety v srpnu 2022, čímž se odsunula realizace nejdříve do podzimu 2022, pravděpodobně však do jara 2023. Záměr MěÚ v úseku Vehlovské mezi ul. Hroznovou a ul. Střemskou je připojit k opravě povrchu komunikace nově i vybudování chodníku. Tento záměr je ve stádiu studie a před případnou realizací je potřeba úpravu vyprojektovat. Otevírá se tím možnost náves ve Vehlovicích revitalizovat bez zdlouhavých postupných stavebních úprav. Na setkání 21. září (předseda OV Petržíla a starosta MVDr. Mikeš) bylo dohodnuto, že OV zajistí sběr připomínek od občanů ohledně chodníků, zeleně a VOS.

Hospoda Vehlovice. V zastupitelstvu byl schválen výkup a následně uvolnění financí ve výši necelých 5 mil. Kč. Podpis kupní smlouvy je naplánován na 29. září, následně budou iniciovány změny v KN.
Výhledově v roce 2023 předpokládá svěření objektu nějaké organizaci, která bude zajišťovat jeho provoz; kolem tohoto proběhne diskuse s občany Vehlovic. Jakým způsobem financovat potřebné opravy objektu bude projednáno nejdříve na prvním zasedání zastupitelstva v rámci následujícího cyklu. OV byl vedením města požádán o předložení návrhu rozpočtu na zajištění objektu, který bude dále projednán ve formě rozpočtového opatření.

Hřiště TJ LIAZ, konkrétně asfaltové hřiště u klubovny. V tuto chvíli je vypracován projekt jeho rekonstrukce s novým umělohmotným povrchem. Vlastní hřiště je rozděleno na dvě části – hřiště na nohejbal a dětskou část s herními prvky. Předpokládané náklady jsou 2,5 až 3 mil. Kč a stávající vedení města předpokládá jejich zařazení do rozpočtu na rok 2023. Pokud to bude v rozpočtu schváleno, lze předpokládat na jaře 2023 výběrové řízení na zhotovitele a počátkem léta vlastní realizaci.

Autobusová točna. Projektováno. V srpnu 2022 bylo předáno k doprojektování tak, aby autobusy na oba směry objížděly pomník a nebylo tedy potřeba přecházet I/9 od ul. Vehlovská. Jsou navržena dvě autobusová stání za sebou. Odkupem pozemku p.č. 210 [1], který probíhá, bude umožněna úprava rozhledových poměrů při výjezdu na silnici I/9. Celkovou revitalizací projde i parčík s pomníkem. Projekt bude odevzdán do prosince roku 2022 a na počátku roku 2023 bude požádáno o dotaci ze SFDI. Realizace podle místostarosty Mgr. Schweigstilla proběhne během roku 2023. Předpokládá se, že následně většina autobusů linky 369 (Štětí/Praha), které jsou dnes ukončovány v Mlazicích, bude zajíždět do Vehlovic.

Zdroj: MěÚ; OV

Rubriky
rozvoj

Vyjádření názoru občanů: Povrch komunikací Vehlovská

Občané Vehlovic měli možnost se ve dnech 08.08.-24.08.2022 vyjádřit v anketě uspořádané MěÚ Mělník ve věci Povrch komunikací Vehlovská. Dnes 30.08. v 18:00 byl na MěÚ proveden součet hlasů na doručených anketních lístcích.

Výsledky hlasování:

  1. Jaký preferujete povrch Vehlovské ulice v úseku od kapličky k ulici Střemská?
  • povrch provedený z dlažby: 103 hlasů
  • povrch provedený z asfaltu: 81 hlasů
  1. Jaký preferujete povrch Vehlovské ulice v úseku od autobusové zastávky k ulici Hroznová?
  • povrch provedený z dlažby: 79 hlasů
  • povrch provedený z asfaltu: 106 hlasů

Vyřazeno bylo sedm neplatných hlasů na třech lístcích. Sčítaní bylo provedeno za přítomnosti místostarosty Mgr. Milana Schweigstilla a předsedy OV Vladimíra Petržíly.

Úředně zaevidované anketní lístky jsou dostupné k náhledu občanům v kanceláři místostarosty Mgr. Milana Schweigstilla.

Výsledky budou v následujících dnech publikovány v komuničních nástrojích MěÚ.

Rubriky
rozvoj

Vyjádření názoru občanů: Povrch komunikací Vehlovská

MěÚ Mělník ve středu 17.08.2022 rozeslal zbývající hlasovací lístky k anketě, ve které jsou občané trvale přihlášení ve Vehlovicích požádání k výjádření ve věci nového povrchu ul. Vehlovská. V této druhé vlně jsou adresovány čísla popisná z ul. Mezní, ul. Na Čihadlech, ul. Rumburská, ul. V Kroupovci a ul. V Rokli.

Na každé č.p. byl MěÚ poslán doporučeným dopisem jeden anketní lístek s tím, že u předpokládané shody v odpovědích v rámci č.p. bude odeslán jeden lístek jako odpověď. V takovém případě se na lístek podepíší trvale přihlášené osoby starších 18-ti let. V případě že v rámci č.p. dojde k neshodě v odpovědích, je možné za č.p. poslat více lístků s tím, že na každém lístku bude vždy napsán a podepsán vždy jen ten, kdo souhlasí se zatrženou variantou.

Anketní lístek:

V případě podezření na manipulaci s hlasovacím lístkem, např. podepsání za osobu bez jejího souhlasu atp., lze stížnost doručit a vyřídit přímo na MěÚ, kde bude před svědkem vyplněný nový anketní lístek.